Het geloof van de christen heeft een fundamenteel en een praktische kant.

Fundamenteel geloven wij in:

 • Een God, bestaande uit drie personen t.w. de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn van elkaar te onderscheiden maar niet van elkaar te scheiden
 • De maagdelijke geboorte, het lichamelijk lijden en sterven, de lichamelijke opstanding, de verschijning en de hemelvaart, alsook de terugkomst van onze Here Jezus Christus in grote macht en heerlijkheid
 • De uitstorting van de Heilige Geest en Zijn kracht, die zich ook vandaag in de gemeente en door de gelovigen manifesteert door wonderen, tekenen, geestelijke gaven en bedieningen
 • De Bijbel als het enig geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende woord van God
 • De genade van God: dat de mens in zonde geboren is en redding nodig heeft door bekering tot en geloof in de Here Jezus Christus
 • Goddelijke gemeenschap en activiteiten. Heilige wanden, eenheid en liefde staan daarbij centraal
 • De gemeente, als lichaam van Jezus Christus, zowel universeel als plaatselijk

Praktisch geloven wij in:

 • De plaatselijke gemeente, een samenkomst van gelovigen voor gebed en ander diensten onder leiding van een officieel aangestelde voorganger
 • De doop door onderdompeling
 • Het afdragen van de tienden en andere financiële offers
 • Het huwelijk als enige officiële verbintenis tussen man en vrouw. Deze verbintenis wordt aangegaan voor het leven
 • Pastorale gesprekken en persoonlijk gebed voor het geestelijk welzijn en de geestelijke vooruitgang van de gelovigen